Staj Yönergesi

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ STAJ/İŞYERİ USUL VE ESASLARI

Bu usul ve esaslar, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları stajlarda uygulanacak olan Gazi Üniversitesi Staj/İşyeri Eğitimi Yönergesi çerçevesinde düzenlenen usul ve esasları belirtir.

 

1. Staj Komisyonunun Görevleri

Staj işlemleri, Staj Komisyonu tarafından yürütülür. Staj Komisyonu, Kimya Bölüm Başkanlığı tarafından en az üç yıl görev yapmak üzere görevlendirilen, en az üç öğretim üyesinden oluşur.

a)  “Staj/İşyeri Eğitim Başvuru ve Kabul Formu” ile başvuran öğrencinin, “staj yeri, staj başlangıç ve bitiş tarihleri vb. bilgileri” inceleyerek staj yeri ve tarihlerinin uygun olup olmadığına karar verir.

b)  Gerekli durumlarda stajın kalitesi ve Staj/İşyeri eğitim usul ve esaslarına uygunluğunu izlemek üzere staj yapılan kurum ile iletişime geçerek denetim yapar.

c)  Staj iptali için dilekçe ile başvuran öğrencilerin taleplerini değerlendirir.

2. Stajın Değerlendirilmesi 

Staj/işyeri eğitimini tamamlayan öğrenci takip eden dönemlerde staj dersini almakla yükümlüdür. Öğrenci işlerine teslim edilen staj dosyası ve staj yeri yöneticisinden gelen evrak, program yöneticisi tarafından dersi veren öğretim elemanına iletilir. Staj evrakları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir, değerlendirilir ve öğrencinin başarılı olup olmadığına karar verilir.

3. Staj Süresi 

Kimya Bölümü öğrencilerinin staj/işyeri eğitimi süresi 30 iş günüdür. Staj dersini almadan önce öğrencinin 30 iş gününden oluşan staj/işyeri eğitimini kesintisiz olarak tamamlamış olması gerekmektedir.

Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

4. Staj Dönemi

a)       1.(Birinci) ve 2. (İkinci) sınıfların kredili tüm derslerinden başarılı olan öğrenciler akademik takvim süresi (eğitim-öğretim dönemi) dışında stajlarını yapabilirler. Stajların, eğitimin yapılmadığı aylarda yapılmaları esastır. Stajlar en erken bahar döneminin sonunda (derslerin bittiği tarihte) başlar ve en geç güz dönemi derslerinin başlangıcına kadar tamamlanır. Bu süreler dışında öğrenimini aksatmamak koşuluyla staj yapılmasına Staj Komisyonu tarafından izin verilebilir.

b)       Eğitim sürelerinin 5. (beşinci) ve sonraki yıllarındaki öğrencilere (a) fıkrası uygulanmaz. Bu öğrenciler haftada en az üç serbest gününün bulunduğunu haftalık ders programlarında göstermeleri koşuluyla güz ve bahar dönemlerinde de staj komisyonunun uygun görmesi halinde, stajlarını akademik takvim süresi içinde de yapabilirler.

 

Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü yaz okulu yönergesinin 8. Maddesinin (i) bendi gereğince staj yapacağı tarih aralığı ile yaz okulu akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla yaz okulundan ders alabilirler.

Stajlar en az bir kimyager, kimya mühendisi, gıda mühendisi, polimer bilim ve teknoloji mühendisi, malzeme mühendisi, biyomühendis ya da biyokimyacının çalıştığı, kimya ile ilgili üretim, araştırma veya laboratuar çalışmaları yapan yurt içindeki veya yurt dışındaki kamu veya özel sektöre ait işletme ve / veya laboratuarlarda yapılabilir. Staj/İşyeri eğitimi yapılacak kuruluşun uygun olup olmadığına (öğrencinin başvurusu üzerine) staj komisyonunca karar verilir.

 

5. Staj Başvuru Süreci

a) Staj yapmak isteyen öğrenci, bölümümüz internet sayfasında ve ayrıca bu formun EK kısmında da verilen “Zorunlu Staj/İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu” nu bilgisayar ortamında 3 kopya halinde eksiksiz olarak doldurur ve imzalar.

b) Öğrenci, imzasının bulunduğu formları, öğrenci işlerinden alacağı not dökümü (transkript) ile birlikte sırasıyla danışmanına, staj komisyonu başkanına ve bölüm başkanına imzalatır.

c) Aynı formlar staj/işyeri eğitimi yapacağı ilgili kuruma onaylatılır (Staj/işyeri eğitimi yapılacak yerin kabul yazısı da bu iş için yeterlidir).

d) Onaylatılan formların bir kopyası Öğrenci İşleri’ne, bir kopyası Staj Komisyonu’na ve üçüncü kopyası da staj/işyeri eğitimi yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilir. 

6. Staj Raporunun Oluşturulması

Staj/işyeri eğitimini tamamlayan öğrenci, staj/işyeri eğitimi süresi boyunca yapılan çalışmaları içeren bir “Staj/İşyeri Eğitimi Raporu” hazırlamalıdır. Bu raporu öncelikle staj/işyeri eğitimi yaptığı birimin yetkilisine inceletip onaylatır.

Staj/işyeri eğitimi raporları bilgisayarla A4 kâğıdına aşağıda belirtilen rapor düzenine uygun yazılmalı ve ekte gösterilen kapak düzeni ile uygun bir dosya haline getirilerek (spiral ciltli vb.) raporunun kopyasının bulunduğu CD beraberinde staj dersini aldığı sorumlu öğretim üyesine teslim edilir.

Staj/İşyeri Eğitimini Değerlendirme Formu’nun, staj yapılan kurum tarafından Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi veya kurumun kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde getirilmesi zorunludur.

7. Staj İptal Koşulları

Sigorta girişi yapılmış staj/işyeri eğitimi ancak aşağıda belirtilen koşullarda iptal edilebilir:

Staj/işyeri eğitiminin iptalini gerektiren bir sağlık sorununun raporla belgelenmesi,

Staj/işyeri eğitimi iptali talebinin, Staj Komisyonu’na dilekçe ile bildirilmesi.

Staj/işyeri eğitiminin iptaline konu olan belgelerin dilekçe ekinde sunulması gerekir.

 

 

8. Staj Disiplin Kuralları

Öğrenciler, staj/işyeri eğitimi yaptıkları kuruluşun her türlü kural ve kaidelerine uymak zorundadırlar. Staj/işyeri eğitimi yapan öğrenciler, staj yaptıkları iş yerlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin Staj/İşyeri eğitim usul ve esaslarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

Staj/işyeri eğitimi süresince öğrenciler, bireysel hataları nedeniyle kurumda verecekleri zararlardan dolayı kendileri sorumludur.

Staj/işyeri eğitimlerini yapmakta olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri, staj süresince de geçerlidir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, staj/işyeri eğitimlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen öğrenim süreleri içinde başarılı olarak yapmaları zorunludur. Bulunduğu programda öngörülen tüm dersleri alıp başararak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağladığı halde, varsa stajını yapmayan veya stajını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenci mezun olamaz. Staj/işyeri eğitiminin tamamlanmaması halinde öğrenci bir sonraki dönemin kaydını yaptırmakla yükümlüdür.

Öğrencilerin staj/işyeri eğitimlerini yaptıkları kurum/kuruluşlar ile aralarında yapacakları sözleşmeler ve/veya kuracakları mali mali ilişkilerden Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi ve Kimya Bölümü sorumlu değildir.

Eğitim öğretimi ile ilgili staj yapan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanun kapsamında “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” kapsamındaki staj/işyeri eğitimi sigortaları G.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Staj/işyeri eğitimi ile ilgili olup bu belgede bulunmayan hususlarda karar vermeye Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü yetkilidir.

Staj/işyeri eğitimi usul ve esasları Gazi Üniversitesi Staj/İşyeri Eğitimi Yönergesinin 04/10/2018 tarih ve 2018/106 sayılı Senato Kararına dayandırılmıştır.

 

STAJ RAPORU FORMATI

  1. Giriş: Staj/işyeri eğitiminin amacına ilişkin kısa bir açıklama verilir.
  2. Kuruluşun (tesis veya laboratuarın) tanıtımı: Adı, çalışan personel sayısı, üretim, kontrol, araştırma ve laboratuar çalışmaları vb. ilişkin bilgiler verilir.
  3. Staj/İşyeri Eğitimi Çalışması:

a) Staj/işyeri eğitimi programı: Tesis veya laboratuarda hangi bölüm / birimlerde, hangi sürelerle çalıştığına ilişkin bilgiler içerir.

b) Laboratuarlar: Laboratuarlarda yapılmakta olan tüm deneyler, deneylerin amaçları, deney cihazları, deneylerin yapılış yöntemleri; hesaplamalar ve örnek deney sonuçları verilir.

c) Tesiste üretim varsa üretim konusunda bilgiler verilir.

  1. Sonuç:

a) Staj/işyeri eğitimi süresince yapılan çalışmalara ilişkin yorum getirilir. Ayrıca stajın yapıldığı kuruluşun amaca uygun olup olmadığı vb. kişisel görüşler ve kazanımlar belirtilir.

b) Staj/işyeri eğitimi raporunun teslim tarihi: Staj raporları stajın tamamlandığı tarihten sonra, staj dersini aldığı sorumlu öğretim üyesine ders döneminde teslim edilmelidir.

  1. Staj/işyeri eğitimi raporunun değerlendirilmesi:

Staj/işyeri eğitimi raporu ve staj/işyeri eğitimi yapılan kurumun doldurduğu değerlendirme formu,  staj dersini aldığı sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

Staj/işyeri eğitimi uygun bulunan öğrencinin raporu kendisine teslim edilir. Staj/işyeri eğitimi raporları uygun bulunmadığı takdirde öğrenci yeniden rapor hazırlamak zorundadır.

Öğrencinin Staj/işyeri eğitiminden başarısız bulunması halinde, staj/işyeri eğitimi aynı koşullarla tekrar edilir.

  

EK:    

EK 1: Staj - İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu

EK 2: Staj - İşyeri Eğitimi Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu