Staj Yönergesi

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

Staj Yönergesi

 

1.        Bu yönerge, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları stajlarda uygulanacak kuralları belirtir.

 

 2.        Staj işlemleri, Staj Komisyonu tarafından yürütülür. Staj Komisyonu, Kimya Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen biri başkan (öğretim üyesi ya da görevlisi) olmak üzere, en az üç öğretim elemanından oluşur.

Staj Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a.  “Zorunlu Staj Formu” ile başvuran öğrencinin, “staj yeri, staj başlangıç ve bitiş tarihleri vb. bilgileri” inceleyerek staj yeri ve tarihlerinin uygun olup olmadığına karar verir.

b.  Gerekli durumlarda stajın kalitesi ve kurallara uygunluğunu izlemek üzere staj yapılan kurum ile iletişime geçerek denetim yapar.

c.  Staj iptali için dilekçe ile başvuran öğrencilerin taleplerini değerlendirir.

 

3.   Stajını tamamlayan öğrenci takip eden dönemlerde staj dersini almakla yükümlüdür. Öğrenci işlerine teslim edilen staj dosyası ve staj yeri yöneticisinden gelen evrak, program yöneticisi tarafından dersi veren öğretim elemanına iletilir. Staj evrakları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir, değerlendirilir ve öğrencinin başarılı olup olmadığına karar verilir.

 

4.         Kimya Bölümü öğrencilerinin staj süresi 30 iş günüdür. Staj dersini almadan önce öğrencinin 30 iş gününden oluşan işyeri stajını kesintisiz olarak tamamlamış olması gerekmektedir.

 

5.        Staj Dönemi:

a)       1.(Birinci) ve 2. (İkinci) sınıfların kredili tüm derslerinden başarılı olan öğrenciler akademik takvim süresi (eğitim-öğretim dönemi) dışında stajlarını yapabilirler. Stajların, eğitimin yapılmadığı aylarda yapılmaları esastır. Stajlar en erken bahar döneminin sonunda (derslerin bittiği tarihte) başlar ve en geç güz dönemi derslerinin başlangıcına kadar tamamlanır. Bu süreler dışında öğrenimini aksatmamak koşuluyla staj yapılmasına Staj Komisyonu tarafından izin verilebilir.

b)       Eğitim sürelerinin 5. (beşinci) ve sonraki yıllarındaki öğrencilere (a) fıkrası uygulanmaz. Bu öğrenciler haftada en az üç serbest gününün bulunduğunu haftalık ders programlarında göstermeleri koşuluyla güz ve bahar dönemlerinde de staj komisyonunun uygun görmesi halinde, stajlarını akademik takvim süresi içinde de yapabilirler. Öğrenci işleri yaz okulu yönetmeliğinin 9. Maddesinin (c) bendi gereğince Staj yapan öğrenci, yaz okulundan ders alamaz.

 

 6.        Stajlar en az bir kimyager, kimya mühendisi, gıda mühendisi, polimer bilim ve teknoloji mühendisi, malzeme mühendisi, biyomühendis ya da biyokimyacının çalıştığı, kimya ile ilgili üretim, araştırma veya laboratuar çalışmaları yapan yurt içindeki veya yurt dışındaki kamu veya özel sektöre ait işletme ve / veya laboratuarlarda yapılabilir. Staj yapılacak kuruluşun uygun olup olmadığına (öğrencinin başvurusu üzerine) staj komisyonunca karar verilir.

 

 7.        “Staj Başvuru Süreci” aşağıdaki aşamalarda tamamlanır:

 a) Staj yapmak isteyen öğrenci bölümümüz web sayfasındaki “Zorunlu Staj Formu” nu bilgisayar ortamında 3 kopya halinde eksiksiz olarak doldurur ve imzalar.

b) İmzasının bulunduğu formları, öğrenci işlerinden alacağı not dökümü (transkript) ile birlikte sırasıyla danışmanına, staj komisyonu başkanına ve bölüm başkanına imzalatır.

c) Aynı formlar staj yapacağı ilgili kuruma onaylatılır (staj yapılacak yerin kabul yazısı da bu iş için yeterlidir).

d) Onaylatılan formların bir kopyası Öğrenci İşleri’ne, bir kopyası Staj Komisyonu’na ve üçüncü kopyası da Bölüm Sekreterliğimize teslim edilir. 

 

8.        Stajını tamamlayan öğrenci staj süresi boyunca yapılan çalışmaları içeren bir “Staj Rapor”u hazırlamalıdır. Bu raporu öncelikle staj yaptığı birimin yetkilisine inceletip onaylatır.

9.         Staj raporları bilgisayarla A4 kâğıdına aşağıda belirtilen rapor düzenine uygun yazılmalı ve ekte gösterilen kapak düzeni ile uygun bir dosya haline getirilerek (spiral ciltli vb.) raporunun kopyasının bulunduğu CD beraberinde staj dersini aldığı sorumlu öğretim üyesine teslim edilir.

RAPOR DÜZENİ:

I. Giriş: Stajın amacına ilişkin kısa bir açıklama verilir.

II. Kuruluşun (tesis veya laboratuarın) tanıtımı: Adı, çalışan personel sayısı, üretim, kontrol, araştırma ve laboratuar çalışmaları vb. ilişkin bilgiler verilir.

III. Staj Çalışması:

A) Staj programı: Tesis veya laboratuarda hangi bölüm / birimlerde, hangi sürelerle çalıştığına ilişkin bilgiler içerir.

B) Laboratuarlar: Laboratuarlarda yapılmakta olan tüm deneyler, deneylerin amaçları, deney cihazları, deneylerin yapılış yöntemleri; hesaplamalar ve örnek deney sonuçları verilir.

C) Tesiste üretim varsa üretim konusunda bilgiler verilir.

IV. Sonuç:

a) Staj süresince yapılan çalışmalara ilişkin yorum getirilir. Ayrıca stajın yapıldığı kuruluşun amaca uygun olup olmadığı vb. kişisel görüşler ve kazanımlar belirtilir.

b) Staj raporunun teslim tarihi: Staj raporları stajın tamamlandığı tarihten sonra, staj dersini aldığı sorumlu öğretim üyesine ders döneminde teslim edilmelidir.

 

 

V. Staj raporunun değerlendirilmesi:

Staj raporu ve staj yapılan kurumun doldurduğu değerlendirme formu,  staj dersini aldığı sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

Stajı uygun bulunan öğrencinin raporu kendisine teslim edilir. Staj raporları uygun bulunmadığı takdirde öğrenci yeniden rapor hazırlamak zorundadır.

Öğrencinin stajdan başarısız bulunması halinde, staj aynı koşullarla tekrar edilir.

 

10.        Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

 

11.     Sigorta girişi yapılmış staj ancak aşağıda belirtilen koşullarda iptal edilebilir.

Stajının iptalini gerektiren bir sağlık sorununun raporla belgelenmesi,

Staj iptali talebinin, Staj Komisyonu’na dilekçe ile bildirilmesi,

Stajın iptaline konu olan belgelerin dilekçe ekinde sunulması gerekir.

 

12.      Staj Değerlendirme Formu’nun, staj yapılan kurum tarafından Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne posta ile gönderilmesi veya kurumun kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde getirilmesi zorunludur.

 

13.     Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun her türlü kural ve kaidelerine uymak zorundadırlar. Staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları iş yerlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

 

14.     Staj süresince öğrenciler, bireysel hataları nedeniyle kurumda verecekleri zararlardan dolayı kendileri sorumludur.

 

15.     Stajlarını yapmakta olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri, staj süresince de geçerlidir.

 

16.     Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, stajlarını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen öğrenim süreleri içinde başarılı olarak yapmaları zorunludur. Bulunduğu programda öngörülen tüm dersleri alıp başararak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağladığı halde, varsa stajını yapmayan veya stajını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenci mezun olamaz. Stajın tamamlanmaması halinde öğrenci bir sonraki dönemin kaydını yaptırmakla yükümlüdür.

 

 

17.     Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlarla aralarında yapacakları sözleşmeler ve/veya kuracakları mali ilişkiler Gazi Üniversitesi’ ni herhangi bir şekilde bağlamaz.

 

18.     Eğitim öğretimi ile ilgili staj yapan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanun kapsamında “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” kapsamındaki staj sigortaları G.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

19.     Stajlar ile ilgili olup bu yönergede bulunmayan hususlarda karar vermeye Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü yetkilidir.

 

20.     Bu yönerge hükümleri Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü tarafından yürütülür.

 

21.     Bu yönerge,  Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ……………. tarih ve …………. sayılı Bölüm Kurul Kararıyla yürürlüğe girmiştir.